Πολιτική Ποιότητας

Η Cargo360° στοχεύει στην προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκτελωνισμών και μεταφορών στους πελάτες της καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Δεσμεύεται να δημιουργεί σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες της  και κυρίως με το προσωπικό της, προκειμένου να  εξισορροπεί τις απαιτήσεις για δημιουργία δράσεων αμοιβαίου συμφέροντος.

Εφαρμόζει κανόνες με κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη σε όλους τους τομείς  και επιλέγει συνεργάτες που τηρούν κανόνες για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, την προστασία του περιβάλλοντος κ.α.

Κύριο μέλημα μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες που εξυπηρετούν τις ανάγκες και ικανοποιούν τις προσδοκίες των συνεργατών μας.

Παρακολουθούμε και διαχειριζόμαστε τους κινδύνους και αναγνωρίζουμε τις ευκαιρίες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και επίτευξη των στόχων της εταιρείας μας.

Στην Cargo360° στοχεύουμε:

  • Στη συνεχή και συστηματική ανάπτυξη των προσόντων και των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μας με στόχο την επαγγελματική και προσωπική εξέλιξή τους.
  • Στην αναγνώριση της διαφορετικότητας και παροχή ίσων ευκαιριών ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, εθνικότητα κ.λπ. και στη διαχείριση των εργαζομένων χωρίς διακρίσεις.
  • Στην ανάληψη δράσεων που εξηγούν στους συνεργάτες μας πως θα πρέπει να ενεργούν στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στην Cargo360°  διασφαλίζουμε καθημερινά:

  • Την πρόσβαση των συνεργατών μας σε υπεύθυνες πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας, όπως η διάθεση των υπηρεσιών με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα .
  • Την ανταπόκριση στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας με την προώθηση υπηρεσιών που έχουν άριστη ποιότητα, είναι αξιόπιστες και υποστηρίζονται από διαδικασίες εξυπηρέτησης μέχρι την ολοκλήρωση των εντολών που λαμβάνουμε.
  • Την υπεύθυνη εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας.
  • Τη διαρκή εσωτερική διαβούλευση και ανταλλαγή απόψεων με σκοπό την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας και του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας.
  • Το σεβασμό των διατάξεων και των νόμων της Χώρας μας αλλά και την ικανοποίηση των εφαρμοστέων κανονιστικών απαιτήσεων της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας γνωστοποιείται σε κάθε υπάλληλο της εταιρείας, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε υπάλληλο της εταιρείας και είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.